VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti VEMA SKCZ, s.r.o.

Článok I.
Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. IČO 35751142, so sídlom Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. ako predávajúci na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) v prípadoch, v ktorých nie sú upravené tieto vzťahy inou osobitnou zmluvou. V prípade, ak si niektoré ustanovenie osobitnej zmluvy odporuje so Všeobecnými zmluvnými podmienkami  platí, že prednosť má ustanovenie osobitnej zmluvy.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

V prípade, keď spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o., vystupuje ako predávajúci a ponúka tovar  podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej ponuky tovarov,  sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiac

 

Článok II.
Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránku www.vemaskcz.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikuje. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

Článok III.
Platobné podmienky

Cena jednotlivých tovarov ponúkaných predávajúcim je uvedená v sadzobníku cien, ktorý predávajúci svojim kupujúcim zverejní najneskôr do konca prvého týždňa tretieho mesiaca príslušného kalendárneho roka, respektíve na stránke www.vemaskcz.sk pri jednotlivých produktoch. Cena jednotlivých tovarov sa v priebehu kalendárneho roka môže meniť, pričom aktuálna cena bude vždy vyobrazená na stránke www.vemaskcz.sk. Cena jednotlivých tovarov je v sadzobníku cien uvedená ako bežná cena, pričom predávajúci sa s kupujúcim môže dohodnúť na inej cene, ako je cena uvedená v sadzobníku cien. Cena tovaru uvedená v sadzobníku, resp. na stránke www.vemaskcz.sk  nezahŕňa cenu poštovného, ktoré si hradí kupujúci. Cenu poštovného kupujúci neplatí v prípade, ak výška jeho objednávky presiahne sumu 100 € bez DPH.

Spôsob úhrady ceny za dodaný tovar závisí od dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Cena dodaného tovaru sa považuje za zaplatenú riadne a včas, ak bude vyplatená na dobierku alebo zálohovou faktúrou. V prípade spôsobu dodania tovaru na dobierku platí, že kupujúci je povinný uhradiť cenu dodaného tovaru v čase jeho dodania.  

 

Článok IV.
Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný odovzdať vec kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej a kupujúci je povinný za prevzatú vec zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Predávajúci je povinný predmet kúpy označiť štítkami so slovenským prekladom.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu až keď mu vec odovzdá dopravca. Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do miesta dodania uvedeného kupujúcim, a to na základe emailovej objednávky, telefonickej objednávky, objednávky spísanej na mieste obchodným zástupcom, objednávky odoslanej cez e-shop alebo na základe osobného výberu u predávajúceho. V týchto prípadoch sa objednávka považuje za záväznú, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu . Dodacia lehota je obvykle 5 pracovných dní. Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádza predávajúci  z  dodávateľsko-odberateľských skúseností. Vzhľadom k vyššie uvedenému si predávajúci vyhradzuje právo na dodatočné poslanie tovaru v lehote do 30 dní od zadania objednávky. Pri prekročení tejto dodacej lehoty, má kupujúci právo jednostranne od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom  alebo nesprávne udanou adresou kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez viditeľných vád. V prípade poškodenia tovaru, je kupujúci povinný toto oznámiť predávajúcemu  bezodkladne, najneskôr do troch dní od prevzatia tovaru a dohodnúť s ním ďalšie nakladanie s tovarom. Kupujúci je zároveň povinný vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia tovaru a následne ju poskytnúť predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci nemá možnosť vyhotovenia príslušnej fotodokumentácie poškodeného tovaru, je povinný tovar  od dopravcu neprebrať, v opačnom prípade ostáva uplatnenie si nároku na náhradu škody u dopravcu na kupujúcom. Kupujúci je tiež povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať, či sa druh a množstvo tovaru uvedené na priloženej faktúre zhoduje s reálnym množstvom dodaným kupujúcemu. V prípade, ak sa tieto údaje nezhodujú, je kupujúci povinný oznámiť to predávajúcemu bezodkladne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň odo dňa prevzatia tovaru.  Na nezhody oznámené po lehotách uvedených v tomto odstavci nie je predávajúci povinný prihliadať.

 

Článok V.
Reklamačné a záručné podmienky

Na reklamačné a záručné podmienky sa uplatní reklamačný poriadok, ktorý tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok -  Reklamačný poriadok.

 

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu spoločnosti VEMA SKCZ,s.r.o., oznámiť prostredníctvom telefonátu.

. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).


Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.


Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

g) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.


Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou VEMASKCZ.s.r.o.a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má spoločnosť VEMASKCZ,s.r.o. právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Na odstúpenie od zmluvy sa primerane použijú ustanovenia zákona. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, ak bola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej má právo kupujúci od zmluvy odstúpiť, ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, a ktorá robí vec neupotrebiteľnou. Vada, ktorá vyjde najavo až dodatočne, je vada, ktorá bola pri predaji nepoznateľná, ale v čase predaja existovala (bola teda skrytá a prejavila sa až následne). Kupujúci si ju z toho dôvodu v čase uzatvárania zmluvy nevšimol a teda o nej nevedel.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 pís. a  až l.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak si predávajúci nesplní svoj záväzok riadne a včas a ak sa nedohodnú inak.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak si kupujúci nesplní svoj záväzok riadne a včas a ak sa nedohodnú inak.

Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade uplatnenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy kupujúci odoslal najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva alebo komisionárska zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením  §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu spoločnosti VEMA SKCZ.s.r.o. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Tovar je potrebné doručiť kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale, a zároveň nepoužívaný, inak je predávajúci oprávnený takýto tovar neprijať.

Kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru na účet, ktorý uviedol kupujúci predávajúcemu.

Iné možnosti odstúpenia od zmluvy, aké ustanovuje zákon  a ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je potrebné vopred písomne dohodnúť s predávajúcim.

 

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi spoločnosťou VEMA SKCZ.s.r.o. a Kupujúcim/ spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, spoločnosť VEMA SKCZ.s.r.o. odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od  12.3.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Orgán dozoru a dohľadu :

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106

 fax. č.: 02/ 58 272 170

 e-mail: ba@soi.sk

Článok I.
Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. IČO 35751142, so sídlom Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. ako predávajúci na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) v prípadoch, v ktorých nie sú upravené tieto vzťahy inou osobitnou zmluvou. V prípade, ak si niektoré ustanovenie osobitnej zmluvy odporuje so Všeobecnými zmluvnými podmienkami  platí, že prednosť má ustanovenie osobitnej zmluvy.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

V prípade, keď spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o., vystupuje ako predávajúci a ponúka tovar  podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej ponuky tovarov,  sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Článok II.
Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránku www.vemaskcz.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikuje. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

Článok III.
Platobné podmienky

Cena jednotlivých tovarov ponúkaných predávajúcim je uvedená v sadzobníku cien, ktorý predávajúci svojim kupujúcim zverejní najneskôr do konca prvého týždňa tretieho mesiaca príslušného kalendárneho roka, respektíve na stránke www.vemaskcz.sk pri jednotlivých produktoch. Cena jednotlivých tovarov sa v priebehu kalendárneho roka môže meniť, pričom aktuálna cena bude vždy vyobrazená na stránke www.vemaskcz.sk. Cena jednotlivých tovarov je v sadzobníku cien uvedená ako bežná cena, pričom predávajúci sa s kupujúcim môže dohodnúť na inej cene, ako je cena uvedená v sadzobníku cien. Cena tovaru uvedená v sadzobníku, resp. na stránke www.vemaskcz.sk  nezahŕňa cenu poštovného, ktoré si hradí kupujúci. Cenu poštovného kupujúci neplatí v prípade, ak výška jeho objednávky presiahne sumu 100 € bez DPH.

Spôsob úhrady ceny za dodaný tovar závisí od dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Cena dodaného tovaru sa považuje za zaplatenú riadne a včas, ak bude vyplatená na dobierku alebo zálohovou faktúrou. V prípade spôsobu dodania tovaru na dobierku platí, že kupujúci je povinný uhradiť cenu dodaného tovaru v čase jeho dodania.  

 

Článok IV.
Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný odovzdať vec kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej a kupujúci je povinný za prevzatú vec zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Predávajúci je povinný predmet kúpy označiť štítkami so slovenským prekladom.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu až keď mu vec odovzdá dopravca. Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre preprav

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do miesta dodania uvedeného kupujúcim, a to na základe emailovej objednávky, telefonickej objednávky, objednávky spísanej na mieste obchodným zástupcom, objednávky odoslanej cez e-shop alebo na základe osobného výberu u predávajúceho. V týchto prípadoch sa objednávka považuje za záväznú, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu . Dodacia lehota je obvykle 5 pracovných dní. Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádza predávajúci  z  dodávateľsko-odberateľských skúseností. Vzhľadom k vyššie uvedenému si predávajúci vyhradzuje právo na dodatočné poslanie tovaru v lehote do 30 dní od zadania objednávky. Pri prekročení tejto dodacej lehoty, má kupujúci právo jednostranne od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom  alebo nesprávne udanou adresou kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez viditeľných vád. V prípade poškodenia tovaru, je kupujúci povinný toto oznámiť predávajúcemu  bezodkladne, najneskôr do troch dní od prevzatia tovaru a dohodnúť s ním ďalšie nakladanie s tovarom. Kupujúci je zároveň povinný vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia tovaru a následne ju poskytnúť predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci nemá možnosť vyhotovenia príslušnej fotodokumentácie poškodeného tovaru, je povinný tovar  od dopravcu neprebrať, v opačnom prípade ostáva uplatnenie si nároku na náhradu škody u dopravcu na kupujúcom. Kupujúci je tiež povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať, či sa druh a množstvo tovaru uvedené na priloženej faktúre zhoduje s reálnym množstvom dodaným kupujúcemu. V prípade, ak sa tieto údaje nezhodujú, je kupujúci povinný oznámiť to predávajúcemu bezodkladne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň odo dňa prevzatia tovaru.  Na nezhody oznámené po lehotách uvedených v tomto odstavci nie je predávajúci povinný prihliadať.

 

Článok V.
Reklamačné a záručné podmienky

Na reklamačné a záručné podmienky sa uplatní reklamačný poriadok, ktorý tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok -  Reklamačný poriadok.

 

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu spoločnosti VEMA SKCZ,s.r.o., oznámiť prostredníctvom telefonátu.

. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).


Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.


Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

g) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.


Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou VEMASKCZ.s.r.o.a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má spoločnosť VEMASKCZ,s.r.o. právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

 

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Na odstúpenie od zmluvy sa primerane použijú ustanovenia zákona. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, ak bola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej má právo kupujúci od zmluvy odstúpiť, ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, a ktorá robí vec neupotrebiteľnou. Vada, ktorá vyjde najavo až dodatočne, je vada, ktorá bola pri predaji nepoznateľná, ale v čase predaja existovala (bola teda skrytá a prejavila sa až následne). Kupujúci si ju z toho dôvodu v čase uzatvárania zmluvy nevšimol a teda o nej nevedel.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 pís. a  až l.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak si predávajúci nesplní svoj záväzok riadne a včas a ak sa nedohodnú inak.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak si kupujúci nesplní svoj záväzok riadne a včas a ak sa nedohodnú inak.

Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade uplatnenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy kupujúci odoslal najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva alebo komisionárska zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením  §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu spoločnosti VEMA SKCZ.s.r.o. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Tovar je potrebné doručiť kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale, a zároveň nepoužívaný, inak je predávajúci oprávnený takýto tovar neprijať.

Kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru na účet, ktorý uviedol kupujúci predávajúcemu.

Iné možnosti odstúpenia od zmluvy, aké ustanovuje zákon  a ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je potrebné vopred písomne dohodnúť s predávajúcim.

 

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi spoločnosťou VEMA SKCZ.s.r.o. a Kupujúcim/ spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, spoločnosť VEMA SKCZ.s.r.o. odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od  1.1.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Orgán dozoru a dohľadu :

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106

 fax. č.: 02/ 58 272 170

 e-mail: ba@soi.sk

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti VEMA SKCZ, s.r.o.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. (ďalej len „VEMA SKCZ, s.r.o. “ alebo „predávajúci“) zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., so sídlom Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava, IČO: 35751142, týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),  zákonom č. 102/ 2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku , ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v sklade, a zároveň je zverejnený na internetovej stránke www.vemaskcz.sk.

1.4. Prevádzkovateľom v internetovom obchode www.vemaskcz.sk je spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. (ďalej len „VEMA SKCZ, s.r.o. “ alebo „predávajúci“).

Objednávateľom , t.j. kupujúcim v internetovom obchode www.vemaskcz.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

 

II.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1.  VEMA SKCZ, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.5.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

III.
UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho v nasledovných prekluzívnych lehotách:

- v lehote 5 pracovných dní od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu: na druh, na množstvo, na zjavné vady,

-  v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté.

Poskytnutá záručná doba sa nevzťahuje na vady tovarov, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, používaním tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.

3.2. Právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, a to buď priamo v mieste jeho sídla , t.j.na Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava alebo prostredníctvom e – mailu, v tomto prípade je však nevyhnutné s popisom vady priložiť k mailu aj FOTODOKUMENTÁCIU vady.

3.4. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklmácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.5.  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo e  - mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

 

IV.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho, ktorým je spoločnosť VEMA SKCZ ,s.r.o.

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

 

VI.
SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

6.2.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

6.3.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

6.4.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

6.5.  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

6.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

6.7.  Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

6.8.  Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť

 

V Bratislave  dňa 1.1.2018

Schválil:  konateľ spoločnosti VEMA SKCZ, s.r.o.               Mgr. Gabriela Jureková

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. (ďalej len „VEMA SKCZ, s.r.o. “ alebo „predávajúci“) zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., so sídlom Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava, IČO: 35751142, týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),  zákonom č. 102/ 2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku , ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v sklade, a zároveň je zverejnený na internetovej stránke www.vemaskcz.sk.

1.4. Prevádzkovateľom v internetovom obchode www.vemaskcz.sk je spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. (ďalej len „VEMA SKCZ, s.r.o. “ alebo „predávajúci“).

Objednávateľom , t.j. kupujúcim v internetovom obchode www.vemaskcz.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

 

II.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1.  VEMA SKCZ, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.5.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

III.
UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho v nasledovných prekluzívnych lehotách:

- v lehote 5 pracovných dní od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu: na druh, na množstvo, na zjavné vady,

-  v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté.

Poskytnutá záručná doba sa nevzťahuje na vady tovarov, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, používaním tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.

3.2. Právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, a to buď priamo v mieste jeho sídla , t.j.na Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava alebo prostredníctvom e – mailu, v tomto prípade je však nevyhnutné s popisom vady priložiť k mailu aj FOTODOKUMENTÁCIU vady.

3.4. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklmácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.5.  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo e  - mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

 

IV. 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho, ktorým je spoločnosť VEMA SKCZ ,s.r.o.

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

 

VI.
SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

6.2.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

6.3.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

6.4.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

6.5.  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

6.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

6.7.  Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

6.8.  Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

V Bratislave  dňa 1.1.2018.

Schválil:  konateľ spoločnosti VEMA SKCZ, s.r.o.               Mgr. Gabriela Jureková                     

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok

 8:00 - 16:00

Utorok

 8:00 - 16:00

Streda

 8:00 - 16:00

Štvrtok

 8:00 - 16:00

Piatok

 8:00 - 16:00

SÍDLO SPOLOČNOSTI

VEMA SKCZ, s. r. o.
Lamačská cesta 109
841 03 Bratislava

SKLAD tovaru sa nachádza mimo územia Bratislavy

IČO: 35751142
DIČ: 2020272034
IČ DPH: SK2020272034

KANCELÁRIA 

   +421 911 15 12 19
    info@vemaskcz.sk

OBCHODNÝ MANAGER

  +421 911 40 33 44

   jurekova@vemaskcz.sk

Vytvorené systémom Audience Toolkit.