VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV

 

VEMA SKCZ, s.r.o.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti účastníkov obchodno- záväzkového vzťahu, t.j. záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ (nie spotrebiteľ) riadi sa zmluvný vzťah príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami pre Kúpnu zmluvu § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Na podnikateľa sa preto nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ.

Čl. II.

Vymedzenie pojmov

Podnikateľom sa podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie:

1. a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

2. b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

3. c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

4. d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (E-shopu) je obchodná spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. so sídlom: Lamačská cesta 109, Bratislava 841 03, IČO: 35 75 1142

TEL. +421 2 64 46 12 19 , E-mail: info@vemaskcz.sk

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva alebo licenčná zmluva predmetom, ktorej je prevod softvérovej licencie.

Čl. III.

Zmluvné strany

Predávajúcim je :

Obchodné meno: VEMA SKCZ, s. r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Lamačská cesta 109, Bratislava, 841 03

IČO: 35 75 1142

DIČ: 2020272034 IČ DPH: SK2020272034

Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka

Zastúpená: konateľom: Mgr. Gabrielou Jurekovou

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 2 64 46 12 19

E-mail: info@vemaskcz.sk

(ďalej ako „predávajúci“)

Kupujúcim (objednávateľom) je:

podnikateľ – osoba, ktorá v mene podnikateľa odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu.

(ďalej ako „kupujúci“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Čl. IV.

Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s týmito VOP.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.

Čl. V.

Množstvo, akosť, vyhotovenie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve, akosti a vyhotovení v súlade a v rozsahu elektronickej objednávky, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare, jeho množstve, jeho vlastnostiach a cene tohto tovaru. Minimálna výška objednávky je 50 EUR bez DPH. Vlastnosti a popis tovaru je uvedený pri každom tovare ponúkanom v rámci ponuky elektronického obchodu predávajúceho, ktorá má charakter predlohy. Kupujúci berie na vedomie, že tovar sa nemusí zhodovať s obrázkom k nemu priradeným na e - shope. Obrázky sú ilustračné a kupujúci berie túto skutočnosť na vedomie.

Čl. VI.

Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená v ponuke elektronického obchodu. Objednávku uskutočňuje kupujúci s povinnosťou platby.

Cena tovaru je uvádzaná v mene: EUR a v CZK. V súlade s príslušným účtovnými právnymi predpismi, si zmluvné strany budú účtovať kúpnu cenu s alebo bez DPH.

Čl. VII.

Miesto dodania tovaru

Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, pričom predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi a tovar zjavne a dostatočne označený ako zásielka pre kupujúceho.

Čl. VIII.

Čas dodania tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 3 až 5 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim.

V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

Čl. IX.

Platobné podmienky, poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Za tovar zakúpený v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

- faktúrou

- na dobierku.

Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode 10 týchto VOP.

Čl. X.

Poplatky za prepravu

Spoločnosť VEMA SKCZ, s. r. o. ponúka nasledovné spôsoby dopravy:

- kuriérskou službou,

- možnosť osobného odberu v sídle predávajúceho,

- doručenie prostredníctvom zamestnanca spoločnosti VEMA SKCZ ,s.r.o.

V prípade objednávky v hodnote nad 100 € bez DPH a viac si spoločnosť VEMA SKCZ, s. r. o. poštovné neúčtuje.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že výška doposielanej objednávky bude v sume minimálnej objednávky, t.j. 50 EUR bez DPH. V prípade doposielanej objednávky kupujúci nehradí poštovné, ak je jej výška v hodnote nad 100 EUR bez DPH.

V prípade, ak predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu

označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú kupujúcim na prevzatie tovaru.

Objednaný tovar bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne ihneď od potvrdenia objednávky predávajúcim.

Tovar dodávame na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky a na susedných štátov.

Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky ). Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe tovaru). Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o zložení výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, v slovenskom štátnom jazyku a v českom jazyku.

Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení poskytneme a budeme sa snažiť situáciu čím skôr riešiť.

Čl. XI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

Čl. XII.

Obaly a balenie

Spoločnosť VEMA SKCZ, s.r.o. si náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíše priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.

Čl. XIII.

Doklady vzťahujúce sa na tovar

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar pri dodaní tovaru vrátane návodu na použitie výrobku (v prípadoch, kde je to potrebné).

ČL. XIIII.

Nebezpečenstvo škody na tovare

Pre otázky nebezpečenstva škody na tovare platia príslušné ustanovenia § 455 – 457 Obchodného zákonníka.

Čl. XV.

Zodpovednosť za vady tovaru

Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

Vady tovaru musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu odo dňa prevzatia. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:

  • • kópiu faktúry
  • • názov tovaru
  • • dátum dodania tovaru
  • • opis vady tovaru a ako sa prejavuje

ČL. XVI.

Záruka za akosť

Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

Záruka za akosť vzniká písomným vyhlásením predávajúceho vo forme:

  • poskytnutého Záručného listu pri tovaroch, pri ktorom je záručný list nevyhnutný ( napr. tovar s pri ktorom sa využíva elektrický prúd, tovar, pri ktorom je potrebné použitie batérií, prípadne ďalšie vzhľadom na ich povahu a vlastnosti)
  • vyznačenia dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale.

ČL. XVII.

Záverečné a doplňujúce ustanovenia

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu rôzne marketingové predmety určené na podporu predaja zakúpeného tovaru ( letáky, plagáty a iné). Tieto poskytuje kupujúcemu bezodplatne. V prípade stojanov určených na uskladnenie a prezentáciu zakúpeného tovaru si predávajúci vyhradzuje právo rozhodnúť, ktorý zo stojan poskytne kupujúcemu bezodplatne a ktorý za odplatu stanovenú predávajúcim. V obidvoch prípadoch sú stojany určené výhradne na prezentáciu tovaru zakúpeného od predávajúceho. Zakazuje sa umiestniť v týchto stojanoch iní tovar, ako tovar nakúpení od predávajúceho. Stojan poskytnutý kupujúcemu zadarmo je predávajúci oprávnený žiadať vrátiť v prípade, ak kupujúci prestane objednávať tovar od predávajúceho určení na umiestnenie v tomto stojane. V takomto prípade je kupujúci povinný vrátiť stojan predávajúcemu na náklady kuujúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v týchto VOP ustanovené niečo iné, spravujú sa vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy uzavretou na diaľku všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto VOP , ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia.

Písomné odchýlne dojednania zmluvných strán (napr. prostredníctvom emailovej komunikácie) majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade akéhokoľvek sporu medzi nimi sa uplatní slovenský právny poriadok.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 12.2.2020.

Okamihom keď kupujúci na stránkach www.vemaskcz.sk klikne na odkaz “objednávka s povinnosťou platby”, má sa za to, že kupujúci je plnoletá osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby-kupujúceho, ktorá sa riadne oboznámila so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudovala, zobrala ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodla uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok

 8:00 - 16:00

Utorok

 8:00 - 16:00

Streda

 8:00 - 16:00

Štvrtok

 8:00 - 16:00

Piatok

 8:00 - 16:00

SÍDLO SPOLOČNOSTI

VEMA SKCZ, s. r. o.
Lamčská cesta 109
841 03 Bratislava

IČO: 35751142
DIČ: 2020272034
IČ DPH: SK2020272034

KANCELÁRIA BRATISLAVA

  +421 2 64 46 12 19
   +421 911 15 12 19
    info@vemaskcz.sk

ZÁPADNÉ SLOVENSKO A ČESKÁ REPUBLIKA

  +421 903 727 276

STREDNÉ A VÝCHODNÉ SLOVENSKO

  +421 911 727 276

Vytvorené systémom Audience Toolkit.